De schoolraad - ouderraad

In de schoolraad en ouderraad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijkse schoolleven, waarvan de Inrichtende Macht de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van de leerlingen.

 

Wat is de schoolraad?

 
De schoolraad is een orgaan dat adviezen formuleert aan het schoolbestuur (directie en inrichtende macht). De schoolraad bestaat uit leerkrachten, ouders en mensen uit de ‘lokale gemeenschap’. De ouders die zetelen in de schoolraad worden afgevaardigd vanuit de ouderraad.
 

Wat is de ouderraad?

 
De ouderraad is een formeel inspraakorgaan voor ouders dat werd opgericht in het kader van het participatiedecreet. Dit participatiedecreet wordt door de Vlaamse overheid aangeboden als kader om ouders te laten participeren in het schoolgebeuren. De ouderraad van RC werd opgericht op initiatief van de oudervereniging. De leden van de ouderraad zijn momenteel dezelfde als deze van het bestuur van de oudervereniging. De ouderraad heeft 3 vertegenwoordigers in de schoolraad.

 

De leden van de ‘lokale gemeenschap’

 
De leden van de ‘lokale gemeenschap’ werden zo gekozen dat ze een band hebben met de school en een reële inbreng hebben in het overleg.
 
Waarover geeft de schoolraad advies aan het schoolbestuur?

Het participatiedecreet geeft aan over welke thema’s de schoolraad verplicht advies dient te geven aan het schoolbestuur: 

   • de bepaling van het profiel van de directeur
   • het studieaanbod
   • samenwerkingwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties
   • de opstapplaatsen en de busbegeleiding van het leerlingenvervoer
   • de vaststelling van het nascholingsbeleid
   • het beleid inzake experimenten en projecten
 
Daarnaast dient het schoolbestuur verplicht overleg te voeren met de schoolraad over volgende thema’s:
   • het schoolreglement
   • bijdragen die aan de ouders worden gevraagd
   • schoolwerkplan
   • beleidsplan of het beleidscontract tussen de school en het CLB
   • extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten
   • grote infrastructuurwerken
   • aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten
   • welzijns- en veiligheidsbeleid van de school

Nuttige documenten: