Onze visie en pedagogisch project

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

We werken met het leerplan ZILL. Zin in leren! Zin in leven! Dit werd opgesteld door de begeleidingsdienst van de Centrale Raad van het Katholiek Onderwijs. Dit werd goedgekeurd door leerplancommissie van het Departement Onderwijs, alsook door de Inrichtende Macht.

Schooleigen opvoedingsproject van de lagere school

Werken aan een schooleigen christelijke identiteit

Ons opvoedingsproject steunt op de vijf basisdoelen van de Zusters van Liefde:

  1. zorg voor kwaliteitsonderwijs met maximale ontplooiingskansen voor elk kind;
  2. respect voor en aanvaarding van elk kind;
  3. aandacht voor de christelijke zingeving en beleving;
  4. een dynamische school met degelijke structuren en aandacht voor deskundigheid;
  5. een hechte leef- en leergemeenschap, geïntegreerd in de lokale gemeenschap.

Verscheidenheid als meerwaarde ervaren en uitdiepen met wederzijds respect.
De kinderen aansporen tot engagement om solidair te zijn met anderen.

Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijs-inhoudelijk aanbod

Vanuit een positieve ingesteldheid biedt elke leerkracht ruimte aan de totale ontplooiing van het kind; via hart, hoofd en handen proberen we de kinderen op te voeden tot gelukkige mensen. Via de goedgekeurde leerplannen trachten wij de decretale leergebiedgebonden eindtermen bij de kinderen te bereiken en de leergebiedoverschrijdende na te streven.

Wij willen de kinderen respect bijbrengen voor milieu, natuur en menselijke waarden.

Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en doeltreffende didactische aanpak

Ons didactisch aanbod is zoveel mogelijk aangepast aan het unieke van ieder kind met hun actieve inbreng.
Leren gebeurt interactief waardoor elk kind de geboden groeikansen optimaal kan benutten.
We aanvaarden dat opvoeden een continu proces is en houden rekening met de mogelijkheden en beperkingen van elk kind.
We besteden aandacht aan de vorderingen van elk kind en aan het welbevinden en de vreugde die het kind daarbij ervaart.
Elke leerkracht kleurt het aanbod met eigen uitstraling en persoonlijkheid passend binnen de schoolstructuur.

Werken aan de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg

Zorgbreed werken

De kerntaak van elke leerkracht is streven naar het maximaal welbevinden en de maximale betrokkenheid van ‘alle’ kinderen door zorg te bieden op maat van elk kind.

Werken aan zorgverbreding

Voor het kind dat extra zorg nodig heeft, stellen we in samenspraak met de zorgleerkracht en indien nodig met het CLB en/of externe deskundigen een individueel handelingsplan op en streven naar de realisatie hiervan.

De ouders worden steeds betrokken bij de zorg van hun kind

Werken aan de school als gemeenschap en organisatie

We vormen een leer- en leefgemeenschap waar iedereen aanvaard wordt en iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.
We vormen een team en willen leren van elkaar en van externen.
We streven voortdurend naar professionalisering.
We zijn een school die openstaat voor en communiceert met ouders en kinderen.
We geven gestalte aan ons opvoedingsproject door een goede organisatie en structuur.